top of page

ALGEMENE- EN BOEKINGSVOORWAARDEN LALA AGENCY 21 FEBRUARI 2023

Definities

 1. LaLa Agency, gevestigd in Aalsmeer onder KvK nummer 34270122.

 2. Klant: degene met wie LaLa Agency een overeenkomst is aangegaan.

 3. Model: eenieder die op voorstel van LaLa Agency deelneemt aan een opdracht.

 4. Partijen: LaLa Agency en Opdrachtgever samen.

 5. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
   

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens 
  LaLa Agency.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
   

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van LaLa Agency zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.
   

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt LaLa Agency zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt LaLa Agency slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
   

Prijzen

 1. Alle prijzen die LaLa Agency hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die LaLa Agency hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan LaLa Agency te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door LaLa Agency vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van LaLa Agency, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 5. Indien partijen voor een dienstverlening door LaLa Agency een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 6. LaLa Agency is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient LaLa Agency de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. LaLa Agency heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal LaLa Agency prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met LaLa Agency op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
   

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. LaLa Agency hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

 2. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is LaLa Agency gerechtigd een rente van 4% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan LaLa Agency.

 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag LaLa Agency zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van LaLa Agency op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door LaLa Agency, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan LaLa Agency te betalen.
   

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan LaLa Agency te verrekenen met een vordering op LaLa Agency.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 
  - geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 

      - zaken van LaLa Agency die bij de klant aanwezig zijn 
      - zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

  2.  De klant geeft op eerste verzoek van LaLa Agency de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Garantie 
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor LaLa Agency enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. LaLa Agency voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. LaLa Agency heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat LaLa Agency tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat LaLa Agency tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
   

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan 
  LaLa Agency.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert LaLa Agency de betreffende bescheiden. 

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door LaLa Agency redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

 

Vrijwaring 
De klant vrijwaart LaLa Agency tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door LaLa Agency geleverde producten en/of diensten

 

Klachten

 1. De klant dient een door LaLa Agency geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant LaLa Agency daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen LaLa Agency uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat LaLa Agency in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat LaLa Agency gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan LaLa Agency. 

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling LaLa Agency ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 
Als LaLa Agency een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan LaLa Agency verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid LaLa Agency

 1. LaLa Agency is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien LaLa Agency aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. LaLa Agency is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien LaLa Agency aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting

 6. LaLa Agency is nooit aansprakelijk indien een model niet aan de verwachtingen van de klant voldoet. Uiteraard zal LaLa Agency haar uiterste best doen samen met de klant tot een oplossing te komen maar LaLa Agency is uitgesloten van aansprakelijkheid en of het vergoeden van een      re-shoot .

 

Vervaltermijn 
Elk recht van de klant op schadevergoeding van LaLa Agency vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer LaLa Agency toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door LaLa Agency niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat LaLa Agency in verzuim is.

 3. LaLa Agency heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien LaLa Agency kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van LaLa Agency in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan LaLa Agency kan worden toegerekend in een van de wil van LaLa Agency onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van LaLa Agency kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen, autopech, ziektes, epidemieën en pandemieën.  LaLa Agency is nooit verantwoordelijk voor het vergoeden van een re-shoot.

 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor LaLa Agency 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat LaLa Agency er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. LaLa Agency is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. LaLa Agency is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal LaLa Agency zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
   

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van LaLa Agency.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat LaLa Agency bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LaLa Agency is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

BOEKINGSVOORWAARDEN LALA AGENCY- 21 FEBRUARI 2023
 

Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en modellen, gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden en prevaleren deze boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. LaLa Agency is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de modellen te behartigen.

 

Inschrijvingen

 1. De beslissing om een model wel of niet in te schrijven in het bestand van LaLa Agency berust geheel bij LaLa Agency en hoeft niet door haar te worden toegelicht.

 2. Indien een model niet binnen 5 werkdagen na inschrijving bij LaLa Agency bezwaar maakt tegen de algemene en financiële voorwaarden, wordt het model geacht geheel akkoord te gaan met de inhoud daarvan.

 3. Bij een inschrijving is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking. LaLa Agency is geen werkgever. Het model verricht werkzaamheden ten behoeve van een derde (de opdrachtgever), als uitvloeisel van door LaLa Agency verrichte werkzaamheden te weten bemiddeling tussen opdrachtgever en het model.

 4. LaLa Agency spant zich in om een boekingsovereenkomst tot stand te brengen tussen model en opdrachtgever. Het model is jegens LaLa Agency te allen tijde verplicht de voorwaarden van de bedoelde boekingsovereenkomst na te komen.

 5. Het model is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gelijkenis met het beeldmateriaal op de website van LaLa Agency en dient wijzigingen in zijn/haar uiterlijk z.s.m. door te geven aan LaLa Agency, zodat na geschikt geacht bevonden, het beeldmateriaal vervangen kan worden.

 6. Het model zal adreswijzigingen en nieuwe contactgegevens tijdig aan LaLa Agency doorgeven.
   

Boekingen

 1. Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen opdrachtgever en het model tot stand gekomen door bemiddeling van LaLa Agency. De opdrachtgever doet boekingen bij LaLa Agency voor modellen. 

 2. De door de opdrachtgever respectievelijk het model en LaLa Agency ondertekende boekingsbevestiging is bindend voor deze respectievelijke beide partijen.

 3. Een boeking is ook bindend naar aanleiding van een schriftelijke en/of mondelinge boekingsovereenkomst, verricht per telefoon, per post of per email of per sms of whats-app.

 4. Bij een boekingsovereenkomst is er geen sprake van een arbeidscontract of een dienstbetrekking. LaLa Agency is geen werkgever en bemiddelt alleen ten behoeve van modellen en opdrachtgevers.

 5. Het model is verplicht de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig, zelfstandig en vakbekwaam uit te voeren conform aanwijzingen van opdrachtgever en LaLa Agency.

 6. Het model verplicht zich jegens LaLa Agency als ook jegens opdrachtgever om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren op dag, tijd en wijze zoals besproken en tegen de daarvoor afgesproken beloning.

 7. Indien het model de verplichtingen zoals afgesproken in de boeking niet nakomt, heeft LaLa Agency het recht het overeengekomen bedrag niet of gedeeltelijk uit te betalen.

 8. Opties op modellen dienen uiterlijk een werkdag voor aanvang van de eventuele boekingen te worden bevestigd om uitgevoerd te worden.

 9. Indien een andere opdrachtgever het betreffende model voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten.Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever het model voor die betreffende datum boeken.

 10. Annulering van boekingen door de opdrachtgever of het model dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afgesproken werktijd plaats te vinden. Indien hier niet aan wordt voldaan, is de opdrachtgevers 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Voor annulering ter plaatse is de opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd.

 11. LaLa Agency behartigt belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van LaLa Agency is niet toegestaan rechtstreeks met de modellen contact op te nemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers is niet toegestaan rechtsreeks een overeenkomsten met een model aan te gaan, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke vooraf schriftelijk instemming van LaLa Agency. Het is het model niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen met opdrachtgevers over juridische en/of financiële zaken. Ook is het model niet toegestaan rechtstreeks overeenkomsten met opdrachtgevers aan te gaan zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke instemming van LaLa Agency.

 12. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van LaLa Agency, zijn niet bindend, noch voor het model, noch voor LaLa Agency.
   

Mooi weer boekingen
Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen heeft gegeven, dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking éénmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze mooi-weer boeking wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd, is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

 

Ontheffing kinderarbeid

 1. LaLa Agency werkt in overeenstemming met de regels opgesteld door de Nederlandse Arbeidsinspectie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijbaan-vakantiewerk-en-stage-door-jongeren/vraag-en-antwoord/mogen-kinderen-tot-13-jaar-meewerken-aan-uitvoeringen

 2. LaLa Agency is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing voor de bij LaLa Agency geboekte kinderen: De opdrachtgever van het kind moet de ontheffing aanvragen bij Nederlandse Arbeidsinspectie. In overeenstemming met LaLa Agency en de opdrachtgever kan de opdrachtgever LaLa Agency machtigen om een ontheffing aan te vragen.


Tarieven

 1. De tarieven worden in overleg met LaLa Agency en de opdrachtgever vastgesteld en zijn afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden. Vervolgens wordt dit gecommuniceerd met het model. Ontvangen wij geen tegenspraak dan mag LaLa Agency ervan uitgaan dat het model akkoord gaat met de tarieven. In het geval van minderjarigen gaat de ouder/verzorger hiermee akkoord.

 2. De opdrachtgever heeft de keuze het model te boeken tegen een dagtarief, een half dagtarief, of per uur. Het dagtarief voor fotografie is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur.

Het halve dagtarief fotografie bestaat uit 4 werkuren achtereen. 

 1. De standaardtarieven bestaan meestal uit een vergoeding voor werkzaamheden en publicatierechten/afkoop beeldrechten.

 2. Vergoedingen voor werkzaamheden zijn als volgt tenzij van tevoren anders is aangegeven:Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk voor fotografie 8 uur.

 3. Vergoeding voor publicatie recht is als volgt: De opdrachtgever verkrijgt tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht om gedurende een periode van 6 maanden na publicatiedatum, tenzij anders is afgesproken, het fotomateriaal gemaakt op de opnamedatum te publiceren.

 4. Alle tarieven en toeslagen zijn inclusief een agency fee en exclusief omzetbelasting. LaLa Agency berekent een agency fee over de door het model gedeclareerde standaardtarief, royalty’s en bijzondere toeslagen inclusief reistijd van het model.

 5. Het totaal van de in het vorige lid genoemde bedragen is het totaal van de door opdrachtgever verschuldigde tarieven plus eventuele toeslagen en vormt, tezamen met het wettelijk verplicht daarover te berekenen percentage aan omzetbelasting, het factuurbedrag.

 6. Het model verklaart zich te allen tijde akkoord met de door LaLa Agency gehanteerde tarieven zowel voor de boeking zelf alsmede de toeslagen.

 7. De opdrachtgever heeft een meldplicht aan LaLa Agency wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting waarbij het model en/of het materiaal en/of de publicatierechtenanders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en het model. Indien de opdrachtgever langer en of groter gebruik maakt van wat is overeengekomen dan dient opdrachtgever met LaLa Agency een extra vergoeding (by-out) af te spreken. Het materiaal en/of de publicatierechten mogen nooit zonder toestemming van LaLa Agency aan derden worden overgedragen.

 8. Reis en verblijfskosten: De opdrachtgever dient de volledige reiskosten van het model te vergoeden, tenzij anders is overeengekomen. Internationale reis- en verblijfkosten dienen voor aanvang van de reis door de opdrachtgever volledig te worden vergoed tenzij anders is overeengekomen. Reis- en verblijfkosten voor in het buitenland wonende of verblijvende modellen worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 9. Het model ontvangt voor de gereden kilometers een vergoeding van 23 cent per gereden kilometer. Van dit bedrag is 21 cent per gereden kilometer onbelast. Over de extra ontvangsten dient het model zelf inkomstenbelasting af te dragen.

 10. De opdrachtgever dient de overuren van het model te vergoeden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Betalingen

 1. LaLa Agency factureert en incasseert ten behoeve van het model de door opdrachtgever aan het model verschuldigde betaling.

 2. Nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn/haar financiële verplichtingen jegens LaLa Agency heeft voldaan, wordt de tussen het model en LaLa Agency overeengekomen model vergoeding minus bemiddeling fee aan het model voldaan.

 3. Betalingen door opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening van LaLa Agency. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de factuurdatum heeft gereageerd, wordt de opdrachtgever geacht met de gehele inhoud van de factuur in te stemmen.

 4. Alle kosten die door LaLa Agency al dan niet voor of namens het model worden gemaakt ter effectuering van zijn/haar rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin LaLa Agency, al dan niet voor of namens het model, wegens niet- betaling van een factuur een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van de vordering van LaLa Agency c.q. van het model of ter handhaving van de rechten van LaLa Agency c.q. van het model.

 5. Het model is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van vergoedingen in zijn/haar aangifte(n), zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belasting e.d. zorg dragen en is gehouden LaLa Agency te vrijwaren van aanspraken van de belastingdienst en/of uitkeringsinstanties sociale zekerheid e.d. ter zake. 

 6. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betaalverplichting jegens LaLa Agency voldoet, is uitbetaling aan het model uitgesloten. Uiteraard zal LaLa Agency er alles aan doen om de vergoeding te incasseren bij de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

 

Aansprakelijkheid

 1. LaLa Agency is niet aansprakelijk voor schade of verlies van de opdrachtgever of van het model, van welke aard ook, met inbegrip van schade ontstaan door ongevallen, invaliditeit en overlijden van het model op weg van en naar opnameplaats, en tijdens of ten gevolge van opname(n)/ (model)werkzaamheden.

 2. Zowel de opdrachtgever als het model zijn verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade of verlies ontstaan tijdens of in verband met de opname(n)/werkzaamheden. Het model is verplicht zelf verzekerd te zijn voor kosten van ziekten en voor arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of verlies geleden door het model of door LaLa Agency tijdens, of in verband met, of ten gevolge van opdracht(en) en/of werkzaamheden/ opnamen.

 

Materiaal

 1. Ander gebruik of hergebruik van foto's en filmmateriaal is verboden, tenzij LaLa Agency daar voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. LaLa Agency is verplichtop aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven. Ter bescherming van de modellen en modellen waarvoor LaLa Agency bemiddelt geldt: Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van LaLa Agency geldt als bindend bewijs oor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.

 2. Foto’s en filmmateriaal die gemaakt zijn in opdracht van klanten van LaLa Agency mogen niet, tenzij LaLa Agency daar voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven, gebruikt worden voor een portfolio bij een ander modellen- en of castingbureau.

 3. Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergrond en of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden.

 4. Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.

 5. Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen, is LaLa Agency gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen naar evenredigheid van eerder gemaakte afspraken met betrekking tot portretrechten. Plus een opslag van een nader te bepalen bedrag door LaLa Agency naar evenredigheid van de onrechtmatige publicatie met een maximum van EUR 1500,- per model, per jaar. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever. 

 6. Bij herhaalde overtreding van het in artikel a. en b. genoemde verbod, is de overtreder per model de portretrechten verschuldigd voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en publicatiemiddelen.

 7. Het door LaLa Agency vervaardigd beeld- en/of filmmateriaal van het model blijft eigendom van LaLa Agency. Het model verstrekt LaLa Agency tevens hierbij toestemming om haar/diens beeld en of film opnames te gebruiken in de ruimste zin des woords voor promotie doeleinden van LaLa Agency, waaronder, maar niet beperkt tot, de plaatsing ervan op de website van LaLa Agency, (fotografie) websites en social media gerelateerd aan LaLa Agency.

 8. Het door LaLa Agency vervaardigd beeld- en/of filmmateriaal van het model mag nooit zonder toestemming van LaLa Agency aan derden worden overgedragen.

 

Geschillenrekening 
Op deze boekingsvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle uit een met het model gesloten(boekings) overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht. 

bottom of page